Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z audytem działania funduszowego nr OEG/48 5 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Programu Społecznego

Plan dyskusja podczas konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Audyt skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Treningi w Szczecinie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo rud uranu i toru
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowosolski oraz gliwicki

  Upoważnieni beneficjenci to: ” BOGMAR” GRZYB MARIUSZ, APATOR-SERVICE Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A., „, Małopolska Telewizja Kablowa S.TAR , „MERCHANDISING TEAM KOZICKI” SPÓŁKA JAWNA, Albatros Aluminium Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, EN2EN , JAROSŁAW FRANCIK STARTPRACA.PL, Magam Sp. z o.o., SONEL , WEMAQ Sp. z o.o., Dom Samochodowy Germaz , Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *