Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr EWT/52 5 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Bałtyckiego Programu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Pomiar sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale konferencyjne Konferencje w Wiśle
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja piwa
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy towarów
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świdnicki oraz wągrowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Jingongzhu Aricles Factory, Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne S.A., Fabryka Maszyn Budowlanych „BUMAR-HYDROMA” S.A., Sprzęt rehabilitacyjny Ignatowicz s.c., P.P.U.H Telewizja Kablowa „BIELSAT” Sp. z o.o. , P.H.U. „ORBISAT” S.C. B. Ojcowicz & W. Ojcowicz, Andrzej Korbaś, Fabryka Okien i Drzwi PCV Lastrik Robert Zwierzchoniewski, Giełda Mediowa Sp. z o.o., NAJ INTERNATIONAL SP. Z O.O., Pascal , Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Firma Grześkowiak Spółka Jawna, Miasto Lublin, HOTEL WARSZAWIANKA CENTRUM KONGRESOWE

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *