Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją programu nr LNC/19 4 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Luksemburskiego Funduszu Oświatowego

Plan debata w czasie konferencji obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Treningi w Częstochowie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Ocena stopnia realizacji celów Priorytetu V PO KL w kontekście tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów.
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: krakowski oraz piaseczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: PIASKOWY DARIUSZ Uslugi Budowlano – ślusarskie Piaskowy Dariusz, Rypińskie Zakłady Okrętowe Sp. z o.o., Zakład Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A., Kimborowicz Piotr, Lubelska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Rzeszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , BizIn , Ekotech sp. z o.o., IWONA ZIEMBIŃSKA PROSPER STUDIO, Luvena , SEEN Technologie , Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych „Sanel” Spółka z o.o., Electrum sp. z o.o., OSHEE POLSKA , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WIT-POL” Witold Chojak, Włodzimierz Hajduk, Urszula Pastuszka

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *