Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr EPD/51 7 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Szwajcarskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas seminarium obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Sudetach
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja piwa
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: toruński oraz krotoszyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Banach Marian Firma Handlowo-Uslugowa „Banach”, Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A. , Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego NOWAMYL S.A., KRECIK Tomasz Baraniuk, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Telefonia DIALOG S.A. , ABW , EKOBOX SPÓŁKA , HERBA STUDIO, Mścisz i Wspólnicy Sp. j., P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych A.H.A. Tomczak Spółka Jawna, Precyzja-Technik , Valdi-Ceramika Sp. z o.o. , Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *