Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr CIJE/58 9 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Luksemburskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Ocena efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel NaWykłady Integracyjne
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Ocena szacunkowa Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja narzędzi
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Działalność portali internetowych
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radomszczański oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL WARSZAWA” S.A., ALSTOM T&D S.A. (d. REFA S.A.), Huta Szkła Gospodarczego „TARNÓW” S.A. – Grupa Kapitałowa „KROSNO” , JS MOTO Jacek Serafin, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie , INEA S.A. , AngelFund Sp. z o.o., Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A., Instytut Badawczy Dróg i Mostów, NOLABEL , Petpoint Automation Sp. z o.o., WINKIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ELDOM P.P.H.U. DOROTA PAŁUBICKA, MWT Solutions Sp. z o.o., VILLA OPTICA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *